Gas
Sensors
Laboratory

Patents

HOME > Publications > Patents

2019

0 5 (출원) 가스센서용 금속/세라믹 복합체 및 그 제조 방법 Hyoun Woo Kim, Jae Hoon Bang, Myung Sik Choi, Wansik Oum, Changhyun Jin, Han Gil Na, Seungmin Han (19.08.07)
0 4 (등록) 바이어스를 이용한 가스 감지 능력 향상 장치 및 그 방법 Hyoun Woo Kim, Hyeongtag Jeon, Wansik Oum, Yeonsik Choi, Namgue Lee, Myung Sik Choi, Hyunwoo Park, Jae Hoon Bang, Hyeong Su Choi (2019.05.10)
0 3 (등록) 발광 구조체 및 그 제조 방법, Jae Hoon Bang, Myung Sik Choi, Wansik Oum, Hyoun Woo Kim, Han Gil Na, Changhyun Jin, Sang Sub Kim (2019.04.16)
0 2 (출원)다공성 실리콘 기판을 포함하는 가스센서 Hyoun Woo Kim, Jae Hoon Bang, Myung Sik Choi, Wansik Oum, Changhyun Jin, Han Gil Na (2019.04.15)
0 1 (출원) 바이어스를 이용한 가스 센싱 능력 향상 장치, Hyeongtag Jeon, Namgue Lee, Hyoun Woo Kim, Jae Hoon Bang, Wansik Oum, Myung Sik Choi, Hyunwoo Park, Yeonsik Choi, Hyeong Su Choi (2019.01.30)