Gas
Sensors
Laboratory

Patents

HOME > Publications > Patents
13 (출원) 다중 코어-쉘 입자, 이의 제조방법 및 이를 이용한 가스 센서,Hyoun Woo Kim,Jae Hoon Bang,Ha Young Lee,Ka Yoon Shin,Seungmin Han (20.12.16)
12 (출원) 나노 와이어에 비정질 탄소를 코팅하는 방법 및 비정질 탄소가 코팅된 나노 와이어를 포함하는 가스 센서 Hyoun Woo Kim, Jae Hoon Bang, Ha Young Lee, Ka Yoon Shin, Seungmin Han, Myung Sik Choi (20.12.16)
11 (출원) 가스센서용 금속/세라믹 복합체 및 그 제조 방법 Hyoun Woo Kim, Jae Hoon Bang, Myung Sik Choi, Wansik Oum, Changhyun Jin, Han Gil Na, Seungmin Han (19.08.07)
10 (등록) 바이어스를 이용한 가스 감지 능력 향상 장치 및 그 방법 Hyoun Woo Kim, Hyeongtag Jeon, Wansik Oum, Yeonsik Choi, Namgue Lee, Myung Sik Choi, Hyunwoo Park, Jae Hoon Bang, Hyeong Su Choi (2019.05.10)
0 9 (등록) 발광 구조체 및 그 제조 방법, Jae Hoon Bang, Myung Sik Choi, Wansik Oum, Hyoun Woo Kim, Han Gil Na, Changhyun Jin, Sang Sub Kim (2019.04.16)
0 8 (출원)다공성 실리콘 기판을 포함하는 가스센서 Hyoun Woo Kim, Jae Hoon Bang, Myung Sik Choi, Wansik Oum, Changhyun Jin, Han Gil Na (2019.04.15)
0 7 (출원) 바이어스를 이용한 가스 센싱 능력 향상 장치, Hyeongtag Jeon, Namgue Lee, Hyoun Woo Kim, Jae Hoon Bang, Wansik Oum, Myung Sik Choi, Hyunwoo Park, Yeonsik Choi, Hyeong Su Choi (2019.01.30)
0 6 (등록) 가스 센서의 제조 방법 및 이를 이용한 가스 센서 Hyoun Woo Kim, Hyeongtag Jeon, LEE, NAMGUE, BANG, JAE HOON (18.08.01)
0 5 (출원) 전자파 조사를 이용한 주석계 산화물 박막 제조 방법 Hyoun Woo Kim, Hyeongtag Jeon, Wansik Oum, Yeonsik Choi, Namgue Lee, Myung Sik Choi, Hyunwoo Park, Jae Hoon Bang, Hyeong Su Choi, MinWook Bang, HaeWon Jo (18.04.16)
0 4 (출원) 그래핀-산화주석 나노 복합체의 제조 방법 및 그래핀-산화주석 나노 복합체 Hyoun Woo Kim, KWON, YONGJUNG, CHOI, MYONG SIK, Kang, Sung Yong, BANG, JAE HOON (2017.05.24)