Gas
Sensors
Laboratory

Patents

HOME > Publications > Patents
0 3 (출원) 2차원 운모 시트를 포함하는 메모리 소자 및 그 제조 방법, KIM, TAEWHAN, LIM, WON GYU, Lee Dea Uk, Hyoun Woo Kim, Han Gil Na (2016.01.15)
0 2 (출원)운모 나노시트 제조방법 Hyoun Woo Kim, Ham, Heon, CHO, HONG YEON, KWON, YONGJUNG, NA, HAN GIL, Tran Van, Khai (15.04.09)
0 1 (출원) p형 산화물 반도체의 제조방법 및 이 제조방법에 의해 제조되는 p형 산화물 반도체, Hyoun Woo Kim, NA, HAN GIL, KWON, YONGJUNG, CHO, HONG YEON, Sang Sub Kim (2014.10.15)